• Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
Eneron Oy

Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland 

 

+358 (0) 10 281 5000

info(at)eneron.fi

© Copyright Eneron Oy

Eneron Oy company logo

Vastuullista

energiatehokkuuden parantamista

Eneron

Palvelualusta

Älykäs kiinteistö- ja energiajohtamisen palvelu

Eneron -palvelut

Energiatehokkuusselvitykset
Suuren yrityksen energiakatselmus

Energiatehokkuushankkeiden vaikuttavuustarkastelut

Eneron 

Olosuhdeseuranta

Energiatehokkuus merkitsee myös terveellisiä sisäilmaolosuhteita

IMG_20180220_164526.jpg
 
 

Eneron

Energiajohtamisen palvelu
(ISO 50 001 -standardi)

 • Energiakulutus- ja kustannus-datan sisäänluku e-laskuista
   

 • Kulutustiedon analysointi,  raportointi ja tunnuslukujen
  (KPI) vertailu

   

 • Asuinkiinteistöille hallituksen toiminnan tukeminen energiaratkaisuissa
   

 • Liike- ja toimistokiinteistösalkkujen analysointi, investointitarpeiden tunnistaminen, elinkaarikannatta-vuuksien laskenta ja optimointi

Eneron™ -palvelualusta tarjoaa edullisen energiankulutus- ja kustannusseurannan sekä selkeän analysointipalvelun

 • Energiankäytön kulutus- ja kustannusseuranta digipalveluna johtaa nopeaan toiminnan käynnistämiseen
   

 • Kiinteistöjen automaattinen energiatehokkuuden monitorointi  laskee energiatehokkuuspotentiaalin sekä tunnistaa ongelmat nopeasti
   

 • Kiinteistöportfolion energiankäytön analyysi ja kriittisten kiinteistöjen tunnistaminen ohjaa  oikeisiin ratkaisuihin
   

 • Energiatehokkuusinvestointien elinkaarilaskenta mahdol-listaa toimenpiteiden nopeat kannattavuusvertailut
   

 • Budjetointi ja PTS-suunnitelmat syntyvät ohjelmiston tuella ja johdolla on tilannekuva hallinnassa.

Eneron -toimintamallin avulla tunnistetaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet sekä valitaan ja ohjataan investoinnit toimenpiteisiin, joissa niistä saadaan suurin kokonaishyöty elinkaarilaskennan perusteella.

Tarkastelu kohdistuu koko kiinteistömassaan tai portfolioon. Ohjelma laskee kunkin kiinteistön energiansäästöpotentiaalin. Kiinteistöt priorisoidaan potentiaalin suuruuden perusteella.

EnerOnline energy savings potential energia säästö potentiaali
EnerOnline magic quadrant propety analysis Nelikenttäanalyysi kulutuksesta ja säästöpotentiaalista

Eneronissa on useita tapoja visualisoida portfolion tilaa, muun muassa nelikenttä, jonka muuttujia voidaan joustavasti vaihdella luotettavan kokonaiskuvan varmistamiseksi.

 

Oheisessa esimerkissä x-akselilla esitetään kokonaiskulutus ja y-akselilla ominaiskulutus. Ympyrän pinta-ala kuvaa säästöpoten-tiaalia.

Kun jatkotarkasteluun on valittu energiatehokkuuden parantamisen kannalta potentiaalisimmat kiinteis-töt, tarkennetaan kiinteistökohtaisesti ne toimenpiteet, jotka energiatehokkuuden ja kiinteistön kunnon kannalta on tarpeen toteuttaa.

 

Kustakin toimenpiteestä on tiedossa investointitarve ja energiansäästö. Vaikuttavuus analysoidaan BELOK -menetelmällä, joka optimoi useiden investointien ja sisäisen koron yhteisvaikutuksen.

EnerOnline investment life ccycle belok curve rate of return Investointien elinkaarilaskenta ja sisäinen korko

Investointien elinkaarilaskenta ja sisäinen korko Jos esimerkiksi investoinnin sisäisen koron vaatimus on 11 %, voidaan toteuttaa kaikki 48 parasta toimenpidettä, jolloin kokonaisinvestointi on noin 2,75 MEUR, vuosittainen energiansäästö noin 385 000 EUR ja sisäinen korko 11 %

EnerOnline enrgy monitoring rolling 12 month all buildings Kulutuskehityksen seuranta, rullaava vuosi, seurannassa mukana 32 kiinteistöä

Tämän lisäksi Eneron™ -ohjelmisto toimii energiankulutuksen ja -kustannusseurannan monitorointityökaluna mahdollistaen energiankäytön suunnittelun ja ennusteiden laatimisen sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisen. 

 

Kiinteistöjen energian ja veden kulutusta ja kustannuksia seurataan vähintään kuukausitasolla.

Tässä esimerkissä trendit näkyvät kuukausittain rullaavina vuosikulutuksina ja valinnassa on mukana esimerkkiportfolion kaikki 32 kiinteistöä.

 

Vertailtavat ryhmät voidaan muodostaa monipuolisin perustein: kiinteistötyypin, organisaatioyksikön, sijaintipaikan, valmistumisvuoden jne. perusteella, tavoitteena luotettavasti tunnistaa energiankäytön ongelmat ja kehittämistarpeet.

"Eneron on täsmälääke uuden EU-energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin"

ISO 50 001:2011 Energy Management Systems – Verification of conformity

 

Bureau Veritas antoi Eneron -palvelualustalle verifiointitodistuksen standardin ISO 50001: 2011 Energy Management Systems –vaatimusten perusteella. Tämä vahvistaa pilvipalvelumme ainutlaatuisen toiminnallisuuden ja antaa varmistuksen asiakkaillemme, kun Eneron -tietojärjestelmä on käytössä ja uuden energiatehokkuusdirektiivin EED (2012/27/EU) sekä sen kansallisen lainsäädännön, Energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimuksia sovelletaan.

 

Standardin ISO 50001: 2011 Energy Management Systems, pääkohdat ovat seuraavat:

 • Luo politiikka, joka edellyttää tehokkaampaa energian käyttöä

 • Aseta selkeät tavoitteet ja päämäärät, joilla politiikka toteutetaan

 • Perusta päätöksesi todellisiin energian käyttö- ja kulutustietoihin

 • Mittaa ja arvioi tuloksia

 • Arvioi säännöllisesti politiikan toimivuutta ja tehokkuutta

 • Paranna jatkuvasti energianhallintaa.

 

Eneron IoT  Olosuhdeseuranta

 

Eneron Olosuhde-anturit toimivat LoRaWan-verkossa, jonka etuna on, että anturit toimivat vuosia paristoilla lähettäen verkkoon dataa ilman erillisiä asennuksia, 4-5G -hubeja tai WiFi-yhteyksiä.

 

Antureilla seurataan esimerkiksi tilojen lämpötiloja sekä kosteus- ja CO2-pitoisuuksia.

Eneron Olosuhde-antureita voidaan siirtää tarpeiden mukaisesti eri kohteisiin olosuhde-ongelmien selvittämistä varten. Anturit voi myös jättää pysyvästi valittuihin kohteisiin jatkuvaa seuranta varten.

Vaativiin kohteisiin sovelutuvat anturit, joilla voi mitata CO2 -pitoisuuksia, valoisuutta ja ihmisten läsnäoloa.

Antureiden käyttö on helppo tapa auditoida ja validoida kiinteistöautomaation toimintaa yksinkertaisesti seuraamalla, että sisätilojen olosuhteet pysyvät asetetuissa tavoitteissa.

 

Samaa tekniikkaa käyttäviä IoT antureita on käytettävissä myös energian ja veden kulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan

 
 

Eneron -palveluilla luotettavuutta energian-hallintaan

 • Selvitämme luotettavasti kiinteistösalkun tai yksittäisen rakennuksen energiankäytön kokonaistilanteen ja otamme huomioon myös sisäilmaolosuhteet.
   

 • Analysoimme energiansäästö-potentiaalin ja tarvittaessa mallinnamme rakennuksen oikeiden energiansäästöratkaisujen tunnistamiseksi.
   

 • Tuotamme suuren yrityksen energiakatselmusraportin ja teemme tarvittavat kohdekatselmukset
   

 • Seuraamme tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta hyvien tulosten varmistamiseksi.

Eneron – vaikuttavuutta kiinteistön omistajalle
 

 • Eneron palvelu on perusta älykkäälle energiajohtamiselle sekä kustannustehokkaalle energiaseurannalle. Palvelu varmistaa, että kiinteistöjen automatiikka sekä ylläpito ja huolto toimivat siten, että energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat.
   

 • Eneron verkoston ratkaisu- ja palvelutarjoajat toteuttavat konseptoitujen toimintamallien mukaan tarvittavat selvitykset sekä hanke-, ARK, RAK ja LVISA -suunnitelmat ja näin varmistavat toimenpiteiden onnistumisen ja vaaditun laatutason.

 

Eneron
-ratkaisut 

Markkinapaikka tuotteille ja ratkaisuille, joilla edistetään energiatehokkuutta ja 
uusiutuvaa energian käyttöä.

 • Tietokannasta löytyy energiatehokkuutta parantavia tuotteita, ratkaisuita ja palveluita.
   

 • Tietokanta on avoin ja ilmainen loppukäyttäjille
   

 • Ratkaisu- ja palvelutoimittajilta veloitetaan kertaluontoinen liittymismaksu ja vuosimaksu, mikäli toimittaja haluaa saada automaattisesti ilmoituksia uusista kiinteistökohtaisista energiatehokkuus- ja PTS - toimenpide-ehdotuksista.

Cleantech databank product card example

Tietokanta on tarkoitettu helpoksi tietolähteeksi energiatehokkuutta parantavia tuotteita ja ratkaisuja etsittäessä. Alan teknologia ja tuotteet kehittyvät tällä hetkellä nopeaa tahtia, joten on tärkeää, että uudet tuotetiedot saadaan nopeasti julkaistuiksi.

Päivitämme ja teemme korjaukset asiakkaiden pyynnöstä, jotta tietokannan ylläpitäminen olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tällä hetkellä kannassa on toistasataa tuotetta ja ratkaisua.

Suunnittelijoille, kiinteistöammattilaisille, tietoa tarvitseville

Tutustu alla olevaan Eneron™ -ratkaisut palveluun rekisteröitymällä maksuttoman palvelun käyttäjäksi.

Tuotteiden valmistajille ja maahantuojille, ratkaisu- ja palvelutoimittajille

 

Eneron™ -sovellus yhdistää ainutlaatuisella tavalla energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian ratkaisujen, tuotteiden ja palvelujen tarjonnan niitä tarvitsevien kiinteistöjen omistajien ja managerien kanssa.

 

Sovellus on vuorovaikutteinen kanava, jossa ratkaisu- ja palvelutoimittajille tarjoutuu mahdollisuus toimittaa omista tuotteistaan tai palveluistaan kilpailukykyiset ehdotukset ja tarjoukset suoraan päättävien tahojen hankinta- tai budjetointiprosessiin.